Algemene voorwaarden - Zacht afscheid

Algemene voorwaarden

 1. Artikel 1 – definities
  1. Zacht afscheid is een eenmanszaak met als doel het ontwikkelen van lijkwaden, kistkleden en productontwerp.
  2. In deze algemene voorwaarden wordt onder opdrachtgever verstaan: de
   koper of aanvrager van een product of dienst.
  3. In deze algemene voorwaarden wordt onder overeenkomst verstaan: alle tussen Zacht afscheid en opdrachtgever gemaakte mondelinge- en schriftelijke afspraken met betrekking tot het leveren van producten en diensten zoals bedoeld in artikel 1.4.
  4. In deze algemene voorwaarden wordt onder diensten verstaan: alle door Zacht afscheid en/of door haar ingeschakelde derden aan opdrachtgever geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door Zacht afscheid ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever worden verricht.
  5. In deze algemene voorwaarden wordt met overeenkomst op afstand verstaan: een overeenkomst die tussen de Zacht afscheid en de opdrachtgever wordt gesloten in het kader van een systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
  6. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘website’ verstaan:
   de website www.zachtafscheid.nl.
 2. Artikel 2 – identiteit van Zacht afscheid
  1. Zacht afscheid is een handelsnaam van ‘Brei voor jou’ en bij de KVK geregistreerd onder nummer 85680389 en draagt btw- identificatienummer NL004131119B05. Zacht afscheid is gevestigd aan de Weteringstraat 18, 3061 PR te Rotterdam.
  2. Zacht afscheid is per e-mail te bereiken via info@zachtafscheid.nl en middels de website www.zachtafscheid.nl/contact.
 3. Artikel 3 – toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Zacht afscheid en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Zacht afscheid en de opdrachtgever.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Zacht afscheid voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden in te zien zijn en dat zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Artikel 4 – het aanbod
  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Indien het aanbod onverhoopt niet meer voorradig is en/of de levertijd dusdanig afwijkt van de aangegeven levertijd, dan wordt de opdrachtgever hier uiterlijk binnen drie (3) werkdagen op de hoogte gesteld per e-mail of telefoon.
  3. Indien het aanbod onverhoopt niet meer leverbaar/ uitverkocht zijn, dan zal de overeenkomst worden ontbonden door Zacht afscheid.
  4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Opdrachtgever mogelijk te maken. Omdat de producten van Zacht afscheid met de hand worden gemaakt, is het mogelijk dat een product iets afwijkt van de foto’s in de webwinkel. Ook kunnen er kleine oneffenheden in het product zijn gerepareerd. Zacht afscheid gebruikt natuurlijke en soms onbehandelde grondstoffen waarvan de kleur licht af kan wijken per product.
 5. Artikel 5 – herroepingsrecht
  1. De opdrachtgever kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de opdrachtgever vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 
  2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de opdrachtgever het product heeft ontvangen.
 6. Artikel 6 – verplichtingen van de opdrachtgever tijdens de bedenktijd
  1. Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de opdrachtgever het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  2. De opdrachtgever is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 7. Artikel 7 – uitoefening van het herroepingsrecht door de opdrachtgever en kosten daarvan 
  1. Als de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 
  2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de opdrachtgever het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De opdrachtgever heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
  3. De opdrachtgever zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de opdrachtgever. 
  5. De opdrachtgever draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de opdrachtgever deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de opdrachtgever de kosten voor terugzending niet te dragen.
  6. Als de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.   
 1. Artikel 8 – verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 
  1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de opdrachtgever op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
  2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de opdrachtgever, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de opdrachtgever hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de opdrachtgever aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
  3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de opdrachtgever heeft gebruikt, tenzij de opdrachtgever instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de opdrachtgever.
  4. Als de opdrachtgever heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 2. Artikel 9 – uitsluiting herroepingsrecht
  1. Volgens specificaties van de ondernemer vervaardigde producten die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de ondernemer, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 3. Artikel 10 – de prijs
  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
  2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw voor particulieren en exclusief btw voor ondernemers.
 4. Artikel 11 – nakoming overeenkomst en extra garantie
  1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
  2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 5. Artikel 12 – levering en uitvoering 
  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. 
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 
  4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft onverwijld terugbetalen. 
  5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de opdrachtgever of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Artikel 13 – betaling
  1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de opdrachtgever de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
  2. Bij de verkoop van producten aan een opdrachtgever mag de opdrachtgever in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de opdrachtgever geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  3. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 
  4. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de opdrachtgever een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14- dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de opdrachtgever afwijken van genoemde bedragen en percentages. 
 7. Artikel 14 – klachtenregeling 
  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. 
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. De opdrachtgever dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 8. Artikel 15 – geschillen
  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.